Vavřík stavby s.r.o.
IČO / DIČ: 291 21 957 / CZ 291 21 957 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 247 871 270 / 0300

sídlo: Příkosice 151, 338 43 Mirošov
provozovna: Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk
mobil: +420 721 502 708
e-mail: vavrik@vavrikstavby.cz

Provádění stavebních prací:

Společnost nabízí a je schopná vlastními silami ze stavebních prací provádět: opravy, výstavbu a rekonstrukce komunikací a ostatních zpevněných ploch především z betonových dlažeb a žulového kamene, dále pak z živičného recyklátu, štěrkodrtí a silničních panelů. Dále můžeme nabídnout demoliční práce, výstavbu a opravy kanalizací, odvodňovacích systémů, vodovodů, terénních a sadových úprav, opěrných zdí, plotů a další.

Krom realizace vlastními silami jsme díky znalosti trhu schopni zajistit realizaci dalších celků či dílčích částí staveb prostřednictvím námi osobně prověřených a spolehlivých spolupracujících osob.

Zemní práce a demolice – strojní provádění výkopů a překopů, terénní úpravy, obnovy a rekonstrukce silničních příkopů, demolice budov a konstrukcí včetně třídění vybouraných hmot, zemin a sutí.

Dopravní stavby - výstavbu, opravy a rekonstrukce: komunikací, parkovišť, chodníků, parkovacích stání a zpevněných ploch.

Inženýrské a vodohospodářské stavby – výstavbu, opravy a rekonstrukce: kanalizací, vodovodů, odvodňovacích systémů (včetně vsakovacích), silničních propustků atd.

Ostatní stavební práce jako například – opěrné zdi, oplocení, dětská hřiště, a vybavení městským mobiliářem.

 

Projekční práce a inženýrská činnost:

Z projekční a inženýrské činnosti můžeme nabídnout především vypracování komplexních projektových dokumentací v oblasti dopravních, vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb ve všech jejích stupních od studií až po realizační projektové dokumentace či dokumentace skutečného provedení stavby. V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace nebo i mimo ní jsme dále schopni nabídnout inženýrskou činnost spočívající například v: poradenství, zpracování projekčních kalkulací, zajištění stavebního povolení, územního řízení či kolaudačního souhlasu, dále pak výkonu autorského dozoru atd.

 

 

V případě Vašeho zájmu o naše práce nás kontaktujte. Pro Vaši představu Vám zdarma zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku s kalkulací požadovaných prací, případně zpracujeme návrh řešení.